Palyatif Bakım Derneği

Tüzüğü

DERNEĞİN ADI
Madde 1 : Palyatif Bakım Derneği

DERNEĞİN MERKEZİ
Madde 2 : Derneğin merkezi İSTANBUL dur. Derneğin şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI 
Madde 3 :

Palyatif bakımı ile doğrudan ilgili tıp dallarını kapsayan palyatif bakını ünitelerinin kurulmasını ve gelişmelerini sağlamaktadır. Bu alandaki gelişmeleri izlemek, ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak, ülke çapında yaygın olarak palyatif bakım hizmetlerinin verilebilmesi için gerekli yapılanmaların oluşmasına destek vermek, üyelerin bu alanda mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak, mesleki sorunların çözümü için çalışmak derneğimizin temel amaçlarını oluşturur.

Dernek amaçlarına ulaşabilmek için iktisadi teşekkül oluşturur. Yönetim kurulu iktisadi teşekkülü oluşturmakla yetkilidir. Bunun için yönetmelik yönetim kurulunca çıkartılır.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ
Madde 4 : Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 1. Dernek Palyatif Bakım ile ilgili tıp dallarında çalışan hekimleri teşvik etmek. Klinik ve deneysel çalışmaları geliştirmek için yardımcı olmak. Dernek amacı doğrultusunda bilimsel toplantılar, seminer, panel, açıkoturum, sempozyum, yarışma vs tertiplemek. Ayrıca halka yönelik toplantılarla bu konuya olan ilgiyi artırmak. Hekimler ve sağlık mensupları arasında eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışı seminer ve toplantılara katılacak olanlara maddi imkanlar sağlamak.
 2. Bu dallarda çalışanlar arasında iş birliği kurulmasına yardımcı olur.
 3. Üyelerin haklarını korur ve onları temsil eder.
 4. Aynı bilimsel amaçlarla kurulmuş Uluslararası Derneklerle ile Bakanlar Kurulu'ndan gerekli izni alarak bilimsel iş birliğinde bulunur.
 5. Gerekli dergi ve benzeri yayınlar çıkarır. Bu amaçla yönetim kurulu bir yayın tüzüğü hazırlar ve uygulamasını sağlar.
 6. Derneğin hizmetlerinin yürütülmesinde çalışan kişilere ücret öder.
 7. Kitap, dergi, broşür gibi her türlü süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak, basımını ve dağıtımını sağlamak, bildiri yayınlamak, radyo, tv, video yayınları hazırlamak ve hazırlatmak.
 8. Derneğin amaçlan doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı seyahatler, çaylar, yemekler, sergiler vb. sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, tesisler açmak.
 9. Dernek malvarlığı ile hastane, poliklinik, dispanser, laboratuvar, çocuk bakım evleri, huzur evleri, ilaç imalathaneleri kurmak, bu amaçla her türlü tıbbi malzeme, alet ve ilacı üretmek.
 10. Fakir ve muhtaç hastaların Palyatif Bakım hizmetlerini ücretsiz olarak yapmak veya yaptırmak.
 11. Ulusal ve uluslararası diğer dernek, federasyon, konfederasyon, vakıf, platform gibi kuruluşlarla derneğin amaçları doğrultusunda iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak, sağlık alanında aynı amaçlı kuruluşlara önerilerde bulunmak, birlikte çalışmak hususunda plan ve programlar yapmak.
 12. Derneğin amacıyla ilgili konularda kamuoyu araştırmaları yaptırmak, ihtisas sahibi kişilere raporlar hazırlatmak, görüş almak.
 13. İlgili mevzuat dahilinde uluslararası bilimsel araştırmalar, proje yarışı organizasyonlar düzenlemek, bu bağlamda dernek amaçları doğrultusunda bulunan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilmi, teknik ve kültürü türlü iş birliğinde bulunmak.
 14. Dernek amaçları doğrultusunda vakıf kurmak.
 15. Derneğin amacını gerçekleştirmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü çalışmalarda bulunmak, resmi ve özel kişi ve kurumlarla iş birliği yapmak.
 16. Toplumun palyatif bakım konusunda bilgilendirilmesi ve toplum yararına olan bu alandaki çalışmaların aktarılması.

DERNEK KURUCULARI
Madde 5 : Derneğin kurueularının tümü T.C. vatandaşı olup. isim, meslek, ikametgah ve tabiyetleri aşağıda gösterilmiştir.

İsim

 

Meslek

 

İkametgah Adresi

 

Tabiyeti

Nuri Süleyman Özyalçın

 

Prof.Dr.

 

İntaş Sit. D Blok D:13 KızıltopraK / İstanbul

 

T.C.

Mehmet Serdar Erdine

 

Prof.Dr.

 

Kağıtçıbaşı Sk. Narlı Köşk Villaları No:12 Beykoz / İstanbul

 

T.C.

Emine Sevil Bavbek

 

Prof.Dr.

 

Sinoplu Şehit Cemal Sk. No: 5 / 8 Teşvikiye Şişli / İstanbul

 

T.C.

Meltem Uyar

 

Prof.Dr.

 

Mimar Sinan Mh. 1395 Sk. Konak / İzmir

 

T.C.

Özgür Özyılkan

 

Prof.Dr.

 

69. Sk. Çelit Sit.  B Blok No:16 D.13 Çankaya / Ankara

 

T.C.

Gül Köknel Talu

 

Doç.Dr.

 

Otim Yavuz Sk. Polat Apt. D.11 Fulya / Mecidiyeköy / İstanbul

 

T.C.

Fettullah Rühan Uslu

 

Prof.Dr.

 

2040 Sk. Albatros 2 No.138 D.48 Mavişehir / İzmir

 

T.C.

 

DERNEĞE ÜYELİK ŞARTLARI
Madde 6:  Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip. 18 yaşını bitirmiş, sağlıkla ilgili bir okul, yüksek okul veya yurt dışındaki dengi okul mezunları Türk vatandaşları derneğe üye olabilirler. Ancak yabancıların üye olabilmeleri için Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olmaları gerekir. Derneğin üç türlü üyesi vardır, 

 1. Asil üye: Ağrının doğrudan konusu içerisine giren Algoloji. Onkoloji. Nöroloji. Fizik Tedavi, Psikiyatri vb. gibi tıp dallarından uzmanlar üye olabilirler. Derneğin asil üyeleri palyatif bakımın doğrudan içerisine giren tıp dallarının uzman hekimleri ve bu alanda çalışması bulunan hemşire, eczacı, psikolog sosyal hizmet uzmanı ve gönüllü çalışanlar olabilirler. Asli üyelik için müracaat 3 üyenin imzasına havi bir talepname ile yönetim kuruluna yapılır. Yönelim kurulu müracaatları tahkik ederek en geç 30 gün içinde kararını verir. Kabul için oybirliği aranır. Yönetim kurulu kararı kesindir.
 2. Fahri üye: Derneğin çalışmalarına maddi ve manevi katkıda bulunan üyelerdir. Fahri üyelik sağlık alanında ve derneğe çalışma ve yardımları ile hizmeti geçenlere genel kurulca tevcih edilir. Fahri üyelerde tahsil ve ikamet şartı aranmaz.
 3. Onur üyesi: Ülkemizde Palyatif Bakım ile ilgili çalışmalarda bulunmuş seçkin bilim adamlarıdır. Onur üyeleri asil 3 üyenin teklifi ve genel kurulun üçte iki çoğunluğu ile seçilirler.

Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
Madde 7 :  Her üye istediği zaman üyelikten çıkma hakkına sahiptir. İstifa yönetim kuruluna verilen bir dilekçe ile olur. İstifa eden üye geçmiş aidatlarını dernek kasasına ödemek zorundadır. Ölüm halinde üyelik düşer. Tüzükte ve kanunda yazılı şartları kaybeden, üyelik aidatlarını yapılan bir tebligata rağmen ödemeyen dernek faaliyetlerini engelleyen veya dernek amacına aykırı hareket edenler, oluşmuş dernek genel prensiplerine aykırı hareket edenler, zarar verici söz söyleyen, yazı yazan veya davranışta bulunanlar yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılırlar.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 8 : Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları
Madde 9. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul
 2. Yönetim kurulu
 3. Denetim kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü
        
Madde 10 : Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup: derneğe kayıtlı üvelerden oluşur.
Olağan genel kurul. 3 yılda bir Mart ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan.
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
 3. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 11 - Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün. saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 12- Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı
Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde ve medeni kanunun 78. maddesine göre derneğin bulunduğu yerin mülki amirliğine müracaat etmek ve toplantının yapılacağı yerin mülki amirliği ile koordine kurmak suretiyle başka bir ilde yapılır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır: çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 13 Toplantı Usulü
Genel kurulu katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler. Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırım listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliği sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasında seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 14 : Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Göreve ve Yetkileri
Madde 15 : Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz mâlların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi
 9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 10. Derneğin vakıf kurması.
 11. Derneğin fesih edilmesi.
 12. Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması.
 13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 
Madde 16 :

Yönetim kurulu yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir, tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde 17- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurulu sunmak.
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek.
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmaların açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak
 8. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktaralar yapmak,
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.
 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 18 : Denetim kurul üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu: derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurulu sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 19 : Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Aidatı: Üyelerde giriş ödentisi olarak 48 TL. yıllık olarak da 48 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar
 3. Dernek tarafından tertiplenen çav ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 20 : Defter tutma Esasları
Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 bin YTL'yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için. a\rıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme Hesabı esasında tutulacak defter ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye kayıt defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak kayıt defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen e giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerin dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılar giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alında Belgesi Kayıt Defteri: Alında belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 1. Bilanço esasında tutulacak defler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1 – a) bendinin 1.2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2 - Yevmiye defteri. Büyük defter. Envanter defteri: bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yavımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanma başlamadan önce il dernek müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son avda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık). Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 21 : Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler yönetmeliği EK-17‘dc örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin. Gelir Vergisi kanununun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için (Dernekler yönetmeliği Ek-13'de örneği bulunan) "Gider makbuzu" düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal \c hizmet teslimleri (Dernekler yönetmeliği 14‘te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği Ekl5‘te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği Ek- 1 7'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler yönetmeliği Ek-19’da örneği bulunan) "Yetki Belgesi" demek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernek birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 22 : Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği Ek- 21 'de sunulan) "Dernek Beyannamesi"' dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 23 : Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarım izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek- 3'te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği Ek-26'da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği Ek-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Değişikliklerin bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği Ek-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”, genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği Ek-25'te belirtilen)

"Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikte tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi
Madde 24 : Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 25 : Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 26 : Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğun toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye şekli
Madde 27 : Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3'üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığı, dernekle aynı amacı paylaşan başka bir dernek, kurum yada kurumlara bırakılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kuruca fesih kararı verildiğinde, demeğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "tasfiye halinde Derneği" ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye   tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği
Madde 28 : Bu tüzükte belirtilmemiş huşularda Dernekler Kanunu, Türk Madeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.